Strona główna · Uncategorized · Czy Komornik może zająć stypendium za odbywany staż z Urzędu Pracy

Czy Komornik może zająć stypendium za odbywany staż z Urzędu Pracy

Niniejszy artykuł powstał w odpowiedzi na pytanie jednego z naszych Użytkowników i dotyczy kwestii bardzo często pojawiającej się w życiu codziennym osób odbywających staż z Urzędu Pracy.

Zgodnie z art. 833 § 1 (1) ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – stosuje się przepisy o egzekucji z wynagrodzenia za pracę w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy.

Z powyższego wynika, że cytowana ustawa zezwala Komornikowi na prowadzenie egzekucji ze stypendium za odbywany staż - na zasadach przyjętych dla egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Należy jednak pamiętać, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę ma liczne ograniczenia przewidziane w kodeksie pracy. Ograniczenia te będzie się stosować także do egzekucji ze stypendium za odbywany staż.

Wedle art. 87 (1) § 1 pkt 1 kp. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

Jeżeli więc otrzymywane stypendium za odbywany staż z Urzędu Pracy jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, Komornik co do zasady nie będzie mógł skutecznie zająć stypendium, chyba że w grę wchodzą np. potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

W sytuacji, gdy Komornik bezprawnie dokona zajęcia stypendium za odbywany staż z Urzędu pracy, należy w terminie 1 tygodnia od dnia zawiadomienia/dowiedzenia się o tym - złożyć do Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik – skargę na czynności komornika. Opłata sądowa za skargę na czynności komornika wynosi 100 zł. Osoba, która składa skargę może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych w całości, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Autor:
Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Google+
Artykuł z dnia: 18.04.2014r

23.04.2014. 07:53

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.