Strona główna · Uncategorized · Jak bezpiecznie kupić używany samochód? Wzór umowy kupna – sprzedaży

Jak bezpiecznie kupić używany samochód? Wzór umowy kupna – sprzedaży

NOTA REDAKCYJNA z dnia 23.06.2014r.
Od niedawna Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło usługę internetową „Historia pojazdu”, która pomoże osobom zainteresowanym zakupem używanego samochodu w rzetelnym sprawdzeniu przedmiotu sprzedaży. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz w potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.

Wystarczy wejść na stronę internetową
https://www.historiapojazdu.gov.pl/historia-pojazdu-web/ , aby bezpłatnie ustalić takie dane o używanym samochodzie, jak:
- dane techniczne, takie jak pojemność i moc silnika czy rodzaj paliwa,
- terminy obowiązkowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym informację, czy posiada aktualne badanie,
- odczyt licznika zarejestrowany podczas badań technicznych (Uwaga: w CEP gromadzi się informacje o odczycie licznika począwszy od 2014 roku),
- informację, czy posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
- liczbę właścicieli i województwo rejestracji,
- informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej,
- czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie, jako kradziony.
(źródło: www.historiapojazdu.gov.pl/historia-pojazdu-web)

Dzięki powyższej usłudze, nie ruszając się z domu, możemy sprawdzić znakomitą większość informacji formalnych dotyczących używanego samochodu, który zamierzamy zakupić. Dotychczas przykładowo w sprawie potwierdzenia, czy samochód nie jest oznaczony w bazie, jako kradziony, kupujący musiał udać się wraz z dowodem rejestracyjnym i samochodem na Komendę Policji.
Wydaje się, że wprowadzona przez Ministerstwo usługa w znaczny sposób usprawni obrót samochodami oraz wyeliminuje liczne spekulacje na rynku używanych samochodów.Na rynku jest co raz więcej osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup nowego samochodu prostu z salonu. Jednak zakup używanego samochodu wiąże się z licznymi niebezpieczeństwami. W polskich realiach wielu sprzedawców nie informuje nabywcy o wadach samochodów lub po prostu świadomie je ukrywa. Problem ten wydaje się na tyle poważny, że w niniejszym artykule poruszone zostaną kwestie dotyczące bezpieczeństwa transakcji umowy sprzedaży używanego samochodu z zastrzeżeniem jednak, że samochód został zakupiony przez kupującego na terenie Polski od sprzedawcy mającego miejsce zamieszkania na terenie Polski. Zakup samochodu zagranicą bowiem regulować będą zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. prawo prywatne międzynarodowe oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym II) - co do zasady przepisy prawa państwa, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu.

Nabycie samochodu następuje na podstawie zawarcia umowy sprzedaży zdefiniowanej w art. 535 kc. Przepis ten stanowi, że „przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.”

Elementy umowy kupna – sprzedaży używanego samochodu.

Kodeks cywilny nie określa formy prawnej umowy sprzedaży, choć dla bezpieczeństwa transakcji oraz kwestii związanych z rejestracją samochodu - umowa sprzedaży samochodu powinna mieć zwykłą formę pisemną. Na internecie dostępnych jest wiele wzorów takich umów. Zwracam jednak uwagę, że kupujący powinien przypilnować, aby w umowie znalazły się poniższe postanowienia, których nie ma w podobnych wzorach umów dostępnych na internecie.

Sprawdzenie, czy sprzedawca jest właścicielem używanego samochodu.

Z oczywistych względów przed zakupem samochodu kupujący musi sprawdzić czy sprzedawca jest właścicielem samochodu. Sprawdzenia stanu własności pojazdu dokonujemy przez analizę zapisów zawartych w umowie sprzedaży lub fakturze VAT na podstawie, której sprzedawca wcześniej sam nabył pojazd. Można także posiłkować się zapisami w dowodzie rejestracyjnym, choć nie wolno zapominać, że dowód rejestracyjny jest jedynie dokumentem o charakterze administracyjnym potwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu, a nie tytułem własności do pojazdu (zob. wyrok SN z dnia 17 lutego 1998r., sygn. akt II CKN 611/97 oraz wyrok SN z dnia 2 marca 2012r., sygn. akt V KK 283/11). Dla bezpieczeństwa transakcji należy również sprawdzić na Komendzie Policji po numerze VIN, czy samochód, który chcemy kupić nie został skradziony. Warto po uzyskaniu informacji poprosić policjanta o wydanie zaświadczenia na tą okoliczność.

Sprawdzenie, czy samochód jest współwłasnością małżonków?

Należy ustalić, czy sprzedawca pozostaje w związku małżeńskim oraz czy samochód, który chcemy kupić został przez niego nabyty w czasie trwania związku małżeńskiego. Jeżeli odpowiedzi na powyższe pytania są pozytywne - to co do zasady samochód stanowi współwłasność sprzedawcy i jego małżonka, bez względu na fakt, iż tylko jedno z nich wpisane jest do dowodu rejestracyjnego jako właściciel pojazdu. W takim wypadku stronami umowy sprzedaży będą małżonkowie, co wymusi tym samym zmianę opisu stron w komparycji umowy oraz złożenie podpisu obu małżonków pod umową. Można również w umowie jedynie dodać zgodę współmałżonka sprzedawcy na zawarcie umowy np. „Niniejszym jako małżonek Sprzedawcy: Imię i Nazwisko – małżonka, adres zamieszkania, PESEL.................... oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy – …………………własnoręczny podpis wraz ze wskazaniem daty”.

PESEL lub NIP stron.

Po pierwsze ważne jest wskazanie w komparycji umowy (części umowy gdzie opisywane są strony) numeru PESEL lub NIP stron umowy. Z ostrożności na wypadek dochodzenia w przyszłości przed sądem swoich roszczeń oraz prowadzenia ewentualnej egzekucji lepiej znać PESEL lub NIP naszego przyszłego przeciwnika procesowego. Z tych właśnie względów najlepiej zadbać, aby numery te znalazły się już w zapisach umowy, albowiem ustalenie ich jest dość czasochłonne.

Dokładny opis samochodu w umowie.

Ważnym jest także jak najdokładniejsze opisanie przedmiotu umowy, czyli nabywanego samochodu, w szczególności marki, roku produkcji, numeru silnika, numeru nadwozia, numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz stanu technicznego samochodu. Dokładny opis stanu technicznego, w tym opisanie w umowie realnego przebiegu pojazdu uchroni nas od ewentualnego sporu mogącego powstać w przyszłości dotyczącego istnienia wady oraz czasu jej ujawnienia (czy wada ujawniła się przed zawarciem umowy sprzedaży i była znana kupującemu, czy też powstała po sprzedaży). Jeżeli przed transakcją sprawdzamy samochód w stacji diagnostycznej pojazdów z ostrożności należy zachować wszelkie dokumenty uzyskane w ten sposób. Dokumenty mogą się nam bardzo przydać przed Sądem w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń. Kupujący bowiem może ich użyć w celu udowodnienia prawdziwego stanu technicznego samochodu.

Sprawdzenie, czy samochód jest wolny od zastawów, zabezpieczeń lub praw osób trzecich.

Sprawdzenie, czy kupowany przez nas samochód jest wolny od zastawów oraz praw osób trzecich jest bardzo ważne, gdyby bowiem samochód był obciążony prawami osób trzecich, co do zasady osoby te mogłyby dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z obciążonej rzeczy (samochodu) bez względu na to, czyją samochód jest własnością.

Warto także sprawdzić zapisy w dowodzie rejestracyjnym, czy nie ma tam adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego lub skarbowego albo np. adnotacji o ustanowieniu zabezpieczenia na rzecz banku, leasingodawcy itd. w postaci przewłaszczania na zabezpieczenie (umowa zabezpieczająca prawa banku, leasingodawcy z tytułu udzielonego kredytu na zakup danego środka transportu). Często jednak zdarza się, że dowód rejestracyjny nie ma takich adnotacji pomimo, że zastaw został ustanowiony na samochodzie. W tej kwestii Sąd Najwyższy wypowiedział się, że brak adnotacji nie ma znaczenia dla oceny skuteczności ustanowienia zastawu (zob. wyrok SN z dnia 1 października 2003r., sygn. akt II CK 53/02). Dlatego należy pamiętać, że dowód rejestracyjny ma jedynie charakter dokumentu administracyjnego, brak adnotacji o ustanowieniu zastawy nie oznacza, że zastaw nie został ustanowiony na samochodzie.

Kupujący dokładając należytej staranności przy zawarciu umowy kupna – sprzedaży może żądać od sprzedawcy lub samodzielnie wystąpić do Sądu Rejonowego Wydziału Zastawów Rejestrowych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę sprzedawcy lub zwrócić się do rejestru ogólnokrajowego: Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa - o wydanie dokumentu z którego wynikać będzie, że samochód, który ma zamiar zakupić nie jest obciążony zastawem rejestrowym. Informacje takie zawarte będą w wydanym „zaświadczeniu o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów” (zaświadczenie uzyskamy po wypełnieniu i opłaceniu w wysokości 20 zł - wniosku DW-2). Podobna sytuacja zachodzi przy analizie czy samochód nie jest obciążony zastawem skarbowym. Wniosek o wypis z rejestru zastawów skarbowy sprzedawca lub kupujący może złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę sprzedawcy (opłata 20 zł) lub do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (opłata 50 zł). Bezpieczniej jest zwrócić się do centralnych rejestrów ogólnopolskich, albowiem rejestry te zawierają informację o wpisach do rejestrów dokonanych na terenie całej Polski.

Wzory dokumentów:

pdfWNIOSEK O WYPIS Z CENTRALNEGO REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH
pdf WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE PODMIOTU JAKO ZASTAWCY OKREŚLONEGO PRZEDMIOTU W REJESTRZE ZASTAWÓW
pdfWNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z REJESTRU ZASTAWÓW SKARBOWYCH

Zamieszczone we wzorze postanowienia zostały tak skonstruowane, aby zabezpieczać interesy kupującego. Jeżeli jednak mamy wątpliwości lub chcemy kupić droższy samochód za każdym razem przed zawarciem umowy powinniśmy skorzystać z pomocy prawnej wykwalifikowanej osoby.

pdfOgólny wzór umowy kupna - sprzedaży używanego pojazdu

Według projektu nowelizacji ustawy o ruchu drogowym każdy przed zakupem pojazdu będzie mógł bezpłatnie sprawdzić jego historię, w szczególności datę rejestracji oraz informacje o tym, czy nie jest kradziony i ilu miał wcześniej właścicieli. Natomiast w dalszych fazach rozwoju systemu Ministerstwo planuje udostępnianie informacji o wynikach przeglądów technicznych samochodów. Niestety do dnia wejścia w życie nowelizacji przy zakupie używanych samochodów pozostaje nam przede wszystkim przestrzeganie powyższych wskazówek oraz rozsądek kupującego.

Autor:
Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Google+
Artykuł z dnia: 1.02.2014r.

26.02.2014. 23:47

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.