Strona główna · Uncategorized · Jak skutecznie bronić się przed nierzetelną firmą windykacyjną korzystającą z e-Sądu?

Jak skutecznie bronić się przed nierzetelną firmą windykacyjną korzystającą z e-Sądu?

NOTA REDAKCYJNA: UWAGA NINIEJSZY ARTYKUŁ JEST NIEAKTUALNY I W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANY.

Coraz więcej Użytkowników zwraca się do nas z licznymi pytaniami dotyczącymi nierzetelnych firm windykacyjnych korzystających z uprawnień, jakie niesie elektroniczne postępowanie upominawcze prowadzone przed e-Sądem. Jeżeli więc otrzymałeś nakaz zapłaty wydany przez e-Sąd, z uwagą zapoznaj się z przedmiotowym artykułem, którego treść pomoże każdemu samodzielnie sporządzić sprzeciw od wydanego w ten sposób nakazu zapłaty.

Ogólna charakterystyka e-Sądu
Za nazwą e-Sąd tak naprawdę stoi Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny specjalnie utworzony do obsługi elektronicznych postępowań upominawczych.
Firmy windykacyjne często używają e-Sądu, albowiem szybciej rozpoznaje powierzone mu sprawy, a prowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze jest mniej kosztowne od prowadzenia sprawy przed zwykłym Sądem. Ponadto w odróżnieniu do zwykłego postępowania przed Sądem, powód (w naszym przypadku nierzetelna firma windykacyjna) w pozwie jedynie opisuje dowody na poparcie swoich argumentów, na tym etapie nie dołączając ich do pozwu. Oznacza to, że e-Sąd wydając nakaz zapłaty (orzeczenie w swoich skutkach tożsame z wyrokiem, które po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności będzie podstawą do wszczęcia egzekucji) opiera się jedynie na opisie sprawy przedstawionym przez nierzetelną firmę windykacyjną bez badania dowodów.

Przykład:
Nierzetelna firma windykacyjna (powód) wiedząc o tym, że przysługuje jej w stosunku do Pana X (pozwany) niezasadna wierzytelność niepoparta żadnymi wiarygodnymi dowodami, sporządza pozew do e-sądu, jako dowód podając faktycznie nieistniejącą umowę z Panem X. W takim wypadku, jeżeli firma windykacyjna w pozwie opisze pod siebie sprawę oraz zaprezentuje nieistniejące dowody - to istnieje prawdopodobieństwo, że e – Sąd wyda nakaz zapłaty w tej sprawie. Pozwanemu w takiej sytuacji przysługiwać będzie „środek obronny” w postaci sprzeciwu od nakazu zapłaty, który można złożyć w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty.

Na szczęście opisane powyżej przypadki zachodzą coraz rzadziej. Coraz mniej firm windykacyjnych bowiem działa w sposób nierzetelny, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności rodzącej się z tego tytułu.

Jeżeli jednak e – Sąd nabierze wątpliwości co do treści złożonego pozwu może zgodnie z art. 505 (33) § 1 kpc. stwierdzić brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazać sprawę do sądu według właściwości ogólnej tj. co do zasady miejsca zamieszkania pozwanego.

Obostrzenia warunków formalnych pozwu wnoszonego do e-sądu. Do przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono pewne dodatkowe warunki formalne, którym musi odpowiadać pozew złożony drogą elektroniczną do e–Sądu . Powód bowiem w pozwie powinien podać:
1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,
3) datę wymagalności roszczenia,
4) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Wymóg rzetelnego wskazania powyższych danych ma na celu zabezpieczenie praw osób występujących w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Przykładowo wymóg opisany w pkt 1 został wprowadzony po słynnej sprawie egzekucji prowadzonej wobec osoby nie będącej dłużnikiem, a jedynie mającej tak samo na imię i nazwisko, jak dłużnik. Dzięki numerowi PESEL powyżej opisana sytuacji nie powinna zdarzyć się ponownie. Każdemu z nas został bowiem nadany indywidualny numer PESEL, który jest weryfikowany przez e-sąd. Często także zdarzało się, że firma windykacyjna wiedząc o zmianie adresu zamieszkania pozwanego, wskazywała e-sądowi stary adres, uniemożliwiając mu tym samym złożenie skutecznie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Z tych względów wprowadzono wymóg podania danych opisanych w pkt 4. Nagminną jednak sytuacją było dochodzenie przez nierzetelne firmy windykacyjne przedawnionych roszczeń (roszczeń, których z uwagi na upływ określonego terminu dłużnik nie musi płacić). Dla ukrócenia tego procederu wprowadzono obowiązek opisany w pkt 3 tj. podanie daty wymagalności roszczenia. Dane te po pierwsze ułatwiają osobie występującej w charakterze pozwanego obliczenie terminu przedawnienia. Po drugie wedle art. 505 (29a) kpc. w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Przykład:
Nierzetelna firma windykacyjna Y w dniu 2 maja 2014r. wniosła pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym roszczenia, które stało się wymagalne w dniu 2 maja 2008r.. Dzięki wprowadzeniu do kpc. obowiązku podania danych z pkt 3, firma windykacyjna zmuszona została w pozwie podać informację, że roszczenie stało się wymagalne w dniu 2 maja 2008r. Mając na uwadze zasadę, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu – roszczenie nierzetelnej firmy windykacyjnej Y nie może być dochodzone w tym trybie przed e–Sądem.

Jeżeli powód (firma windykacyjna) w pozwie nie poda danych z pkt 1 – 4, e–Sąd zwróci mu pozew wniesiony w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Oznacza to, że pozew nie będzie wywoływał żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pozwu do Sądu.

Ponadto zgodnie z art. 505 (32) § 3 kpc. e-sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo powyższe dane.

Przykład:
Nierzetelna firma windykacyjna Y wniosła pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym prowadzonym przed e – Sądem przeciwko Janowi X o zapłatę. W pozwie wskazując, że pozwany Jan X zamieszkuje pod nieaktualnym adresem w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika, pomimo tego, iż Jan X wielokrotnie informował firmą windykacyjną, iż obecnie zamieszkuje w Tarnobrzegu przy ul. Mickiewicza. W takiej sytuacji jeżeli Jan X powiadomi e – Sąd o tej okoliczności i udowodni, że zawiadamiał firmę windykacyjną o zmianie swojego adresu przed terminem wniesienia przez nią pozwu – co do zasady e – Sąd powinien skazać firmę windykacyjną na grzywnę za takie postępowanie.

Możliwość przeglądania akt sprawy i nakazów przy pomocy internetu

Po otrzymaniu nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd, dzięki stronie internetowej https://www.e-sad.gov.pl z łatwością można przeglądać akta sprawy za pośrednictwem internetu. Wystarczy odnaleźć na nakazie zapłaty pouczenie zawierające indywidualny kod nadany przez system e-sądu i wpisać go na stronie https://www.e-sad.gov.pl/kod.aspx. Dzięki tej funkcji można zapoznać się z aktami sprawy nie wychodząc z domu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Osoba, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem zawartym w nakazie zapłaty wydanym przez e-sąd powinna w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty wnieść kwalifikowane pismo procesowe zwane „sprzeciw od nakazu zapłaty”. Sprzeciw należy złożyć w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20 – 076 Lublin (najlepiej podczas sporządzania sprzeciwu sprawdzić, czy adres e-Sądu podany w niniejszym artykule jest aktualny) wysyłając sprzeciw listem poleconym lub drogą elektroniczną albo bezpośrednio złożyć sprzeciw do Biuro Podawczego e–Sądu.

Forma sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty możemy złożyć do e-sądu w formie tradycyjnej, czyli w formie pisemnej (papierowej) lub drogą elektroniczną. Jednakże druga forma przewidziana jest pod warunkiem posiadania aktywnego konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-Sądu oraz dysponowaniem ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego. Nie wystarczy więc przykładowo wysłać sprzeciw do e-Sądu za pomocą poczty elektronicznej.

Przykład:
Marcin P. w dniu 16 maja 2014r. odebrał w tradycyjnej formie papierowej wydany przez e–Sąd nakaz zapłaty. W dniu 23 maja 2014r. wniósł do e–Sądu sprzeciw od nakazu zapłaty wysyłając na pocztę mailową e-Sądu dokument tekstowy w formie elektronicznej. Marcin P. błędnie uznał, że może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty poprzez wysłanie do e-sądu emaila, albowiem złożenie sprzeciwu za pośrednictwem adresu email nie stanowi prawidłowego wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

Warunki formalne sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty, jak każde pismo procesowe powinien spełniać następujące warunki formalne:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 2) oznaczenie rodzaju pisma,
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
5) wymienienie załączników,
6) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
7) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej(NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
8) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

oraz dodatkowe warunki formalne przewidzianych dla sprzeciwu:

9) wartość przedmiotu zaskarżenia,
10) wskazanie, czy zaskarża się nakaz zapłaty w całości lub w części (choć w sytuacji prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, dlatego element ten nie musi być wskazany w sprzeciwie)

pdfWzór sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez e–Sąd

Brak konieczności uzasadnienia sprzeciwu i przedstawienia dowodów

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 505 (35) kpc. sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy np. zarzut braku jurysdykcji.

Przykład:
Paulina C. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd. Sprzeciw spełniał wszystkie opisane powyżej warunki formalne przewidziane dla tego pisma, lecz nie zawierał uzasadnienia i przedstawienia dowodów. Paulina C. zachowała się prawidłowo z uwagi na treść cytowanego powyżej przepisu z art. 505 (35) kpc.

Najczęściej podnoszone argumenty/zarzuty w sprzeciwie od nakazu zapłaty

Skuteczne podniesienie odpowiednich argumentów/zarzutów, powinno być poprzedzone dogłębną analizą sprawy. Ponadto za każdym razem sposób doboru argumentów zależy od indywidualnego stanu faktycznego oraz prawnego sprawy. Jedynie tytułem przykładu można wskazać takie zarzuty jak:
- wykonanie zobowiązania np. zapłata w całości zaległości, którą dochodzi nierzetelna firma windykacyjna,
- przedawnienie. Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym przewiduje możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu uzależnionego od rodzaju wiążącego strony stosunku prawnego,
- potrącenie.

Skutki prawidłowego wniesienia sprzeciwu

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a e-sąd przekazuje sprawę do Sądu według właściwości ogólnej tj. co do zasady Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego.

Przykład
Marta D. prawidłowo złożyła sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym do e-Sądu mieszczącego się w Lublinie. Z uwagi na fakt, że Marta D. posiada miejsce zamieszkania w Tarnobrzegu sprawa zostanie przekazana przez e–Sąd w Lublinie do Sądu w Tarnobrzegu.

Po przekazaniu sprawy do Sądu ogólnej właściwości pozwanego, Przewodniczący tego Sądu wzywa powoda do wykazania umocowania oraz dołączenia pełnomocnictwa, a także do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. W razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza postępowanie. Jeżeli powód uzupełni pozew, Przewodniczący wzywa pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. Jeżeli pozwany skutecznie uzupełni sprzeciw (należy pamiętać, że tym razem sprzeciw musi odpowiadać wszystkim powyżej opisanym warunkom formalnym oraz zawierać zarzuty, okoliczności faktyczne oraz dowody na ich potwierdzenie - pod rygorem utraty możliwości powoływania się na nie ) sprawa w dalszym ciągu będzie się toczyć na zwykłych zasadach, co do zasady przed Sądem właściwym miejscowo dla pozwanego.

Autor:
Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Google+
Artykuł z dnia: 26.05.2014r.

03.06.2014. 22:31

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.