Strona główna · Uncategorized · Wniosek o wyłączenie z masy upadłości wraz ze wzorem - Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości wraz ze wzorem - Wniosek o wyłączenie z masy upadłości

Z uwagi na panujący kryzys gospodarczy coraz więcej firm prowadzących działalność na terenie Polski ogłasza upadłość. Po ogłoszeniu upadłości ustala się majątek upadłej firmy, poprzez spisanie jej majątku. Spisany majątek upadłej firmy staje się masą upadłości służącą zaspokojeniu jej wierzycieli. Co jednak zrobić, gdy majątek stanowiący naszą własność został w sposób nieuzasadniony wciągnięty na spis inwentarza i wszedł w skład masy upadłości upadłej firmy. Jakie czynności należy podjąć, aby ten majątek odzyskać? Na co należy zwrócić uwagę? Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź na powyższe pytania przedstawioną w sposób rzeczowy i przystępny dla adresata. Ponadto artykuł zawiera wzór przykładowego wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Po lekturze przedmiotowej porady Użytkownik powinien z łatwością samodzielnie sporządzić stosowny wniosek celem odzyskania należącego do niego mienia.

Masa upadłości

Wszelkie kwestie poruszane w niniejszym artykule uregulowane są w ustawie z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze, dalej zwanej PUiN (link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20030600535&type=3). Powyżej cytowana ustawa co do zasady reguluje bowiem zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników oraz skutki ogłoszenia upadłości. Jednym z najważniejszych skutków ogłoszenia upadłości jest zmiana dotychczasowego majątku upadłej firmy w masę upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłej firmy (zob. art. 61 PUiN). W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie (zob. 62 PUiN).

Spis inwentarza

Wedle art. 68 ust. 1 PUiN syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca ustala skład masy upadłości na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych. Zaś zgodnie z art. 69 ust. 1 PUiN ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza. Warto także wskazać treść ustępu 3 powyżej cytowanego przepisu art. 69, który tworzy domniemanie, iż rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego.

Z powyższego wynika, że jeżeli należące do nas mienie zostało przed dniem ogłoszenia upadłości ujęte w księgach upadłego albo w bezspornych dokumentach lub po prostu znajdowało się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości - mienie to staje się z chwilą wciągnięcia na spis inwentarza masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłej firmy. Oczywiście w praktyce syndycy, nadzorcy sądowi albo zarządcy dokładają należytej staranności przy sporządzaniu spisu inwentarza i oczywiste pomyłki w tych czynnościach zdążają się bardzo rzadko. Jednakże jeżeli w księgach upadłego albo w bezspornych dokumentach wynika jednoznacznie, że nasze mienie w dniu ogłoszenia upadłości stanowiło majątek upadłego, zapewne w takiej sytuacji syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca wciągnie przedmiotowe mienie na spis inwentarza, przez co stanie się masą upadłości.
Przykład:
W dniu 15 października 2014r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu ogłosił upadłość likwidacyjną spółki X Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu. Syndyk masy upadłości analizując księgi upadłego ustalił, że w skład masy upadłości wchodzi samochód marki Mercedes (znajdujący się na środkach trwałych spółki X) oraz nieruchomość położona w Tarnobrzegu. Wobec powyższego syndyk, dokładając należytej staranności, wciągnął dwa powyższe składniki na spis inwentarza, przez co potwierdził, iż te składniki stanowią masę upadłości spółki X Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu. W rzeczywistości jednak samochód Mercedes stanowił własność Pana C, który w żaden sposób nie był powiązany ze spółką X. Po prostu wyjeżdżając za granicę pozostawił należący do niego samochód na parkingu strzeżonym tejże spółki. Pan C. uwagi na fakt, że planował dłuższy wyjazd za granicę postanowił także pozostawić w sekretariacie Spółki X kluczyki. Po jego wyjeździe spółka X ubiegała się o kredy inwestycyjny. W tym celu, aby zwiększyć swoją zdolność kredytową bezprawnie wprowadziła samochód, jako jej środek trwały do prowadzonej rachunkowości. Między czasie wierzyciel spółki X złożył do Sądu wniosek o ogłoszenie jej upadłości. W odpowiedzi na wniosek o ogłoszenie upadłości Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu ogłosił upadłość spółki X Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu. W takiej sytuacji Pan C., aby skutecznie odzyskać należący do niego samochód musi złożyć wniosek o wyłączenie z masy upadłości, w którym według przepisów PUiN powinien wykazać przysługujące mu prawo do samochodu np. fakturę VAT na podstawie, której zakupił ten pojazd.

Modyfikacja spisu inwentarza przez syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę

Jedna z tez stanowi, że skoro przepis art. 68 PUiN daje syndykowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy prawo do sporządzania spisu inwentarza, jak się wydaje podmioty te mają również ustawowo przyznane prawo do modyfikacji sporządzonego przez siebie spisu inwentarza w przypadku zaistnienia oczywistego błędu/niedokładności przy okazji jego sporządzania. Jest to jedna z tez występujących w orzecznictwie oraz w praktyce postępowań upadłościowych. Na jej podstawie możemy bezpośrednio zwrócić się do syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy z wnioskiem o „modyfikację” lub „korektę” albo „wyłączenie z masy upadłości” sporządzonego błędnie spisu inwentarza, poprzez usunięcie z niego należącego do osoby trzeciej mienia. W sytuacji pozytywnego rozpoznania takiego wniosku zbędnym stanie się składanie do Sędziego – komisarza w postępowaniu upadłościowym wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Co jednak ważne błąd/niedokładność przy sporządzaniu spisu inwentarza musi mieć charakter bezsporny i oczywisty, albowiem co do zasady rozwiązanie takie wyłącza możliwość kontroli tejże czynności przez Sędziego – komisarza oraz innych uczestników postępowania upadłościowego.

W tym zakresie warto wskazać stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w wyroku z 18 października 2012 r., sygn. akt V CSK 405/2011, w którym to SN stwierdził, że syndyk może wyłączyć z masy upadłości określone prawo majątkowe także po sporządzeniu spisu inwentarza (bez inicjowania przez osobę trzecią postępowania o wyłączenie z masy upadłości) w razie jego błędnego zakwalifikowania jako składnika masy upadłości. Powyższe czynności są jednak dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach bezspornych i oczywistych, gdy nie ma żadnych wątpliwości, że to prawo służy osobie trzeciej. Oczywisty błąd syndyka nie powinien rodzić tak doniosłego skutku prawnego jak konieczność wszczynania w każdym przypadku sformalizowanego postępowania o wyłączenie z masy upadłości.

Przykład:
W powyższym przypadku Pan C. chcąc odzyskać należący do niego samochód, przed złożeniem wniosku o wyłączenie z masy upadłości, wezwał Syndyka masy upadłości o „sprostowanie” spisu inwentarza. We wniosku wskazał, że jest właścicielem samochodu dołączając jednocześnie notarialny odpis dowodu rejestracyjnego oraz notarialny odpis umowy zakupu samochodu. Syndyk masy upadłości, po konsultacji z Sędzią – komisarzem, oceniając pozytywnie przesłany wniosek Pana C. sprostował sporządzony spis inwentarza, poprzez usunięcie z jego składu samochodu marki Mercedes. Z tą chwilą samochód marki Mercedes przestał wchodzić w skład masy upadłości spółki X i został wydany Panu C.

Forma i treść wniosku o wyłączenie z masy upadłości

Podstawowym jednak rozwiązaniem, mającym na celu odzyskanie prawa do należącego do nas mienia, jest złożenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości. Wniosek o wyłączenie z masy upadłości należy zakwalifikować, jako pismo procesowe. W związku z tym powinien zawierać przede wszystkim warunki pisma procesowego określone w Kodeksie postępowania cywilnego oraz dodatkowe warunki zakreślone przez PUiN tj:
1.oznaczenie Sędziego – komisarza, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników wraz z miejscem ich zamieszkania.
- jeżeli chodzi o wniosek o wyłączenie z masy upadłości właściwym do jego rozpoznania jest Sędzia – komisarz w prowadzonym przez Sąd Rejonowy postępowaniu upadłościowym,
- warto również wskazać dane upadłego oraz syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego lub zarządcy (odpowiednio zależne od opcji postępowania upadłościowego),
2.podanie numeru PESEL lub NIP albo KRS wnioskodawcy,
3.sygnaturę akt, pod którą Sąd Rejonowy prowadzi postępowanie upadłościowe,
4.oznaczenie rodzaju pisma. W tym przypadku należy podać rodzaj pisma określony w PUiN – wniosek o wyłączenie z masy upadłości,
5.dokładne określenie przedmiotu, którego wyłączenie się żąda. W tym celu należy dokładnie opisać przedmiot podając jego specyfikacje np. samochód marki BMW X5, rok produkcji 2014r. numer rejestracyjny RT 12345,
6.dokładne określenie żądania wyłączenia z masy upadłości i wydania mienia. W tej części należy jeszcze raz określić przedmiot, którego wyłączenie się żąda oraz podmiot, na którego rzecz wyłączenie i wydanie ma nastąpić,
7.przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie wyłączenia przedmiotu z masy upadłości, a więc okoliczności potwierdzających przysługujące wnioskodawcy prawo do przedmiotu,
8.wskazanie dowodów na poparcie okoliczności, że wnioskodawcy przysługuje prawo do przedmiotu np. faktury VAT, umowy, aktu notarialnego, świadków itd.
9.podpis osoby składającej wniosek,
10.odpisy wniosku,
11.wymienienie załączników.

Niedochowanie przez podmiot składający wniosek powyższych warunków będzie skutkować zwrotem wniosku o wyłączenie z masy upadłości przez Sędziego – komisarza w trybie art. 130 kpc. w zw. z art. 229 PUiN.

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości nie podlega opłacie sądowej. Ustawa PUiN również nie wskazuje żadnego terminu na złożenie takiego wniosku. Powyższe oznacza, że taki wniosek można złożyć nieodpłatnie w terminie od dnia ogłoszenia upadłości do dnia prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego.

Przykład:
Spółka ZXC Sp. z o.o. we wniosku o wyłączenie z masy upadłości ogólnikowo wskazała, że żąda wyłączenia z masy upadłości samochodu marki BMW. Podczas, gdy w skład masy upadłości spółki X. sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wchodzą trzy samochody tejże marki. Mając na uwadze powyższe Sędzia – komisarz w prowadzonym przez Sąd Rejonowy postępowaniu upadłościowym wobec spółki X. sp. z o.o. wezwał Spółkę ZXC sp. z o.o. w trybie art. 130 kpc. w zw. z art. 229 PUiN do poprawienia wniosku o wyłączenie z masy upadłości, poprzez dokładne określenie mienia, którego wyłączenia żąda. Spółka ZXC Sp. z o.o. w terminie tygodnia od doręczenia zarządzenia Sędziego – komisarza uzupełniła wniosek o wyłączenie z masy upadłości podając dokładne dane samochodu marki BMW takiej jak model, rok produkcji, numer VIN itd. – w związku z czym wedle art. 130 § 3 kpc. w zw. z art. 229 PUiN wniosek wywołuje skutki od jego wniesienia.

pdfWzór wniosku o wyłączenie z masy upadłości

Prekluzja
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 73 PUiN we wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić twierdzenia, zarzuty i dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie ich we wniosku było nie możliwe. W tym zakresie słusznie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lutego 2010r., sygn. akt IV CSK 328/2009, w którym stwierdził, że z art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 p.u.n. wynika, że prekluzją dowodową są objęte wszystkie twierdzenia, zarzuty i dowody, które można było powołać we wniosku. Jeżeli więc wnioskodawca znał je w chwili wystąpienia z wnioskiem, jest obowiązany do ich podania, nawet gdy potrzeba ich powołania wyłoni się później.

Organ upoważniony oraz termin na rozpoznanie wniosku o wyłączenie z masy upadłości

Organem upoważnionym do rozpoznania wniosku o wyłączenie z masy upadłości jest Sędzia – komisarz w prowadzonym przez Sąd Rejonowy postepowaniu upadłościowym. Powyższe wynika wprost z treści art. 73 ust. 2 PUiN. Należy pamiętać, że wedle art. 151 i art. 152 PUiN po ogłoszeniu upadłości czynności postępowania upadłościowego wykonuje Sędzia-komisarz, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest Sąd. Sędzia - komisarz kieruje tokiem postępowania, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, oznacza czynności, których syndykowi, nadzorcy albo zarządcy nie wolno wykonywać bez jego zezwolenia lub bez zgody rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez nich uchybienia. Sędzia-komisarz pełni ponadto inne czynności określone w ustawie.

Wniosek o wyłączenie z masy upadłości kierujemy więc do Sędziego – komisarza, a nie do syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Sędzia – komisarz rozpoznaje wniosek w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Po rozpoznaniu wniosku o wyłączenie z masy upadłości Sędziego – komisarza wydaje postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości, bądź oddaleniu wniosku o wyłączenie upadłości. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości wymaga uzasadnienia.

Środki zaskarżenia

Zgodnie z art. 73 ust. 6 PUiN na postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom. Zaś wedle art. 74 ust. 1 PUiN w razie oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości wnioskodawca może w drodze powództwa żądać wyłączenia mienia z masy upadłości.

Przykład:
W przykładzie Pana C. Sędzia – komisarz wydał postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości spółki X sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu samochodu marki Mercedes. Postanowienie o wyłączeniu upadłości zostało obwieszczone w trybie art. 73 ust. 5 PUiN w dzienniku o zasięgu lokalnym. Jeden z wierzycieli biorący udział w postępowaniu upadłościowym X sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu złożył zażalenie na postanowienie o wyłączenie z masy upadłości. Wierzyciel miał uprawnienie do zaskarżenia tego postanowienia zgodnie z art. 73 ust. 6 PUiN.
Autor: Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl
Artykuł z dnia: 26.10.2014r.


Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Ci rozwiązać wątpliwości prawne skorzystaj z okazji, aby promować jego treść i autora i dodaj od siebie google+.


Kancelaria Radcy Prawnego- radca prawny Łukasz Wydro
w Google+

30.10.2014. 22:35

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.